Tư Vấn Thủ Tục Hành Chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Do đó, việc đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết thủ tục hành chính là cấp thiết và đòi hỏi luôn có sự điều chỉnh thích hợp thông qua các thủ tục như cải cách, sửa đổi, bổ sung.

Hãy cùng Luật sư Hồ Đặng Lâu phân tích những điểm nổi bậc trong việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

luật sư hồ đặng lâu

BÀI VIẾT NÀY BAO GỒM NHỮNG MỤC CHÍNH SAU ĐÂY:

I. Thủ tục hành chính là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, khái niệm “Thủ tục hành chính” được định nghĩa là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, nhằm nhằm đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước, những thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được xây dựng, cập nhật và duy trì trên Trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính của Chính phủ. Còn được gọi là “Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính”, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng thông tin chính thức về thủ tục hành chính.

II. Thủ tục hành chính quy định những nội dung gì?

Thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Một thủ tục hành chính cụ thể bao gồm đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây:

a) Tên thủ tục hành chính;

b) Trình tự thực hiện;

c) Cách thức thực hiện;

d) Thành phần, số lượng hồ sơ;

đ) Thời hạn giải quyết;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

i) Trong một số trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí.

luật sư hồ đặng lâu

Một số lưu ý của Luật sư Hồ Đặng Lâu về căn cứ quy định thủ tục hành chính

1. Một thủ tục hành chính cụ thể được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị định).

2. Trường hợp thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện thể hiện dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật; có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thì được quy định trong các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

3. Một số văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong bài viết có thể hết hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng tra cứu. Do đó, để tối ưu nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hãng Luật Thành Công để được đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí và chính xác nhất.

ĐỪNG NGẠI NGẦN GỌI ĐẾN CHÚNG TÔI THEO:

III. Công bố thủ tục hành chính như thế nào

Để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, thủ tục hành chính được công bố dưới hình thức Quyết định theo các hình thức sau đây:

(1) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

=> Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải được ban hành chậm nhất trước 20 (hai mươi) ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố:

– Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (xác định rõ tên, căn cứ pháp lý, thời gian, địa điểm thực hiện và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp hoặc ủy quyền quy định)

– Thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(3) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

=> Quyết định công bố thủ tục hành chính các cơ quan tại điểm (2) và (3) trên phải được ban hành chậm nhất trước 05 (năm) ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Một số lưu ý của Luật sư Hồ Đặng Lâu về công bố thủ tục hành chính

1. Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ được công bố công khai và phải được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

2. Việc công bố công khai thủ tục hành chính, bao gồm:

 • Công bố thủ tục hành chính mới ban hành;
 • Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế;
 • Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

3. Một số văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong bài viết có thể hết hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng tra cứu. Do đó, để tối ưu nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hãng Luật Thành Công để được đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí và chính xác nhất.

ĐỪNG NGẠI NGẦN GỌI ĐẾN CHÚNG TÔI THEO:

IV. Xem thông tin công khai về thủ tục hành chính ở đâu?

Thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các hình thức sau:

 • Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 • Công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc:

– Niêm yết (bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động…)

– Sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc kết xuất, kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

 • Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 • Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

V. Cải cách thủ tục hành chính

Nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; nhằm tránh hoặc loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để người không chính trực có cơ hội để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tục hành chính luôn có sự điều chỉnh thích hợp với sự tiến bộ của xã hội và công bằng văn minh thông qua các thủ tục như cải cách, sửa đổi, bổ sung…

Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội.

Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau đây:

– Cơ chế một cửa và một cửa liên thông: thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hoặc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

– Kiểm soát thủ tục hành chính

– Đánh giá tác động thủ tục hành chính

– Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

– Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả bước đầu của cải cách thủ tục hành chính là đã giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số hạn chế như còn quá hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai, xây dựng chưa minh bạch. Mà một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do cơ chế, chính sách hỗ trợ người trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa chưa đủ để tạo động lực và yên tâm làm việc, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân.

Một số lưu ý của Luật sư Hồ Đặng Lâu về cải cách thủ tục hành chính

1. Nội dung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

2. Kiểm soát thủ tục hành chính được quy định chi tiết tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP;

3. Một số văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong bài viết có thể hết hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng tra cứu. Do đó, để tối ưu nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hãng Luật Thành Công để được đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí và chính xác nhất.

ĐỪNG NGẠI NGẦN GỌI ĐẾN CHÚNG TÔI THEO:

VI. Giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nhằm xây dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, việc đề ra giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là cần thiết. Theo đó:

– Tăng cường vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

– Hoàn thiện tổ chức, bộ máy bộ phận một cửa, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố

– Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, xây dựng được đội ngũ cán bộ có kỹ năng hoạt động thực tiễn cao, nghiệp vụ chuyên môn sâu

– Thực hiện chế độ đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa

– Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho bộ phận một cửa

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa

Tư vấn thủ tục hành chính

Lg Võ Thanh và Lg Phạm Đình Tuấn Khanh thuộc Hãng Luật Thành Công đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính

 

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) được thành lập bởi các Luật sư, Luật gia và các Chuyên gia về pháp luật, luôn không ngừng phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hàng trong và ngoài nước.               

Với phương châm là “Sự hài lòng của Quý khách hàng chính là tiêu chí để đáng giá chất lượng dịch vụ của chúng tôi”, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ có chất lượng vượt trội hơn so với sự mong đợi của Quý khách hàng, với thái độ tận tậm, tận tụy, chuyên nghiệp, coi quyền lợi của Quý khách hàng chính là quyền lợi của Công ty để nỗ lực đạt được kết quả cuối cùng thật sự hoàn hảo và thoả mãn được các yêu cầu của Quý khách hàng.

Uy tín của Hãng Luật Thành Công đã được nhiều Lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp chứng nhận:

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) với đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý, thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính, đại diện ủy quyền cho cá nhân và doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước.

Đặc biệt, đến với chúng tôi Khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật trực tiếp bởi các Luật sư hàng đầu của Hãng Luật Thành Công. Khách hàng vui lòng để lại thông tin liên hệ, Hãng Luật Thành Công sẽ chủ động liên lạc lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Hoặc để thuận tiện hơn, Quý khách hàng nên gọi ngay đến số:  1900 633 710 để được nhận tư vấn rõ ràng, chuẩn xác từ các Luật sư đầu ngành. Hàng luật Thành Công sẽ giúp bạn tiết kiệm đối đa thời gian và công sức để tra cứu trên các website luật pháp không chính thống.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Trụ sở chính: Số 114D đường Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 • CN Hóc Môn: Số 004A-004B Bùi Công Trừng, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
 • Hotline:  1900 633 710
 • Email:  congtyluatthanhcong@gmail.com
 • Website: hangluatthanhcong.vn

 

5/5

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí

Arrow-up